Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie. | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie (wtz-deblin.pl)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie prowadzone są przez Miasto Dęblin – działają od grudnia 2004 roku.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. W terapii bierze udział 25 osób, powyżej 16 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Zespół terapeutyczny WTZ tworzą pracownicy: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant. Terapia prowadzona w Warszatach realizowana jest na podstawie  Indywidualnego Programu Terapii i Rehabilitacji,  ustalanego dla każdego uczestnika i obejmującego różne sfery jego funkcjonowania. Programy uwzględniają możliwości uczestnika, jak i jego osobiste zainteresowania, potrzeby.

Realizacja programów odbywa się poprzez różne formy terapii:   terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne), zajęcia z rehabilitantem, zajęcia ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii wynikające z konkretnych potrzeb poszczególnych uczestników. W ramach zajęć odbywają się zajęcia umuzykalniające, zajęcia terapeutyczne z psychologiem oraz nauka podstaw języka włoskiego. Praca z Podopiecznymi została rozszerzona o zajęcia dodatkowe. Od 2015 r. funkcjonuje przy Warsztatach 34 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Warsztaciaki” wykorzystująca w terapii metody harcerskie. W tym samym roku została zawiązana Amatorska Grupa Fotograficzna „Foto – Pstryk”, skupiająca Uczestników WTZ chcących uczyć się sztuki fotografii, jako jednej z metod arteterapii osób niepełnosprawnych.

Terapia zajęciowa prowadzona pod kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej odbywa się w 5-ciu pracowniach: kulinarnej – gospodarstwa domowego, krawiecko – rękodzielniczej, plastyczno – artystycznej, stolarskiej i komputerowo – multimedialnej.  W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Poznawanie pracy na danej pracowni jest wstępem do rehabilitacji zawodowej,  która realizowana jest poprzez kontakty z pracodawcami i zakładami pracy. Nasi podopieczni mają szansę podjąć pracę na chronionym lub otwartym rynku pracy. Sukcesem Warsztatów jest wysłanie w okresie 2005 -2010 sześciu osób na otwarty rynek pracy.

Stopień trudności zadań wykonywanych przez uczestników w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych umiejętności i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych umiejętności.

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej współpracujemy z innymi placówkami i organizacjami na terenie miasta Dęblin. Organizujemy imprezy integracyjne we współpracy ze szkołami, innymi Warsztatami, organizujemy kiermasze, wystawy, pikniki integracyjne, wycieczki i wyjścia poza WTZ (kina, teatr, wystawy), mamy kontakt z innymi placówkami i organizacjami, przyjmujemy gości w WTZ.