Statut Warsztatów Terapii Zajęciowej

Załącznik do uchwały Nr LXI/392/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 24 października 2006 r.

STATUT

 WARSZTATÓW  TERAPII ZAJĘCIOWEJ  W  DĘBLINIE

 

I.  PRZEPISY WSTĘPNE.

STATUS PRAWNY WARSZTATÓW  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ I SIEDZIBA.

§ 1

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie, zwane dalej „WTZ” są gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. WTZ są jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami).

§ 2

Siedziba WTZ mieści się w Dęblinie, przy ul. Niepodległości 8.

§ 3

 1. WTZ są gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania WTZ określa Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej nadany przez Radę Miasta Dęblin w drodze uchwały.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

§ 4

WTZ działa w oparciu o ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami).
 3. Statutu Miasta Dęblin nadanego uchwałą Nr VIII/63/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2003 r. Nr 98, poz. 2461).
 4. Regulaminu Warsztatów Terapii Zajęciowe nadanego uchwałą Nr XXXIII/196/2004 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lub., Nr 75, poz. 1562),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami).
 6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587, ze zmianami),
 7. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późniejszymi zmianami).
 8. Niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – ZADANIA  WARSZTATÓW TERAPII  ZAJĘCIOWEJ.

§ 5

 1. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej                     i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
 2. Realizacja przez WTZ celu odbywa się poprzez:

1)     ogólne usprawnienie życia uczestników,

2)    rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej uczestników,

3)   przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym miedzy innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,

4)     rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

5)     rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

6) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

III. ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE I NADZORUJĄCE

DZIAŁALNOŚĆ  WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

§ 6

Funkcje organu założycielskiego dla WTZ pełni Rada Miasta Dęblin. W tym zakresie Radzie przysługują kompetencje określone w ustawach: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

§ 7

Nadzór zgodności z prawem działalności WTZ sprawuje Wojewoda Lubelski.

§ 8

Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej WTZ jest Burmistrz Miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Zasady sprawowania nadzoru i kontroli określają ustawy.

IV. ORGANIZACJA I KIEROWANIE  WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

§ 9

Strukturę organizacyjną, zasady i zakres funkcjonowania WTZ, określa regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej nadany przez Radę Miasta Dęblin w drodze uchwały.

§ 10

 1. WTZ kieruje Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Miasta Dęblin.
 2.  WTZ są pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu WTZ wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik.
 3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Dęblin.

§ 11

 1. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników WTZ.
 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Kierownika w drodze zarządzenia.
 3. Status prawny pracowników WTZ określa ustawa o pracownikach samorządowych.

V. GOSPODARKA FINANSOWA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

§ 12

WTZ są jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych – podsektora samorządowego.

§ 13

WTZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych dla jednostek budżetowych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

§ 14

 1. WTZ pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Dęblin, zaś pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów tego budżetu, z zastrzeżenia ust. 2 i ust. 3.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Dęblin WTZ mogą gromadzić niektóre dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
 3. Koszty działalności WTZ finansowane są też ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

§ 15

WTZ działają na podstawie rocznego planu finansowego.

§ 16

Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej WTZ, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

VI. PRZEPISY  KOŃCOWE.

§ 17

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.