RODO

RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych  w  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie obowiązujące od 25.05.2018 r.

Ogólna klauzula informacyjna.

1.Administratorem Danych Osobowych jest są Warsztaty Terapii Zajęciowej, Adres: ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 24, 08-530 Dęblin, Kontakt: tel.: 81 880 16 33, e-mail: wtz@deblin.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone we właściwych przepisach dziedzinowych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

b) niezbędność do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)

d) niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a) dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres    wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną

b) dla przetwarzania w celu wykonania umowy – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 50 lat

c) dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

d) dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

a) do dostępu do swoich danych;

b) do sprostowania swoich danych;

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d) do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym

e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem

f) do usunięcia swoich danych – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody;

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych1)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
  • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym