Regulamin organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

Załącznik do Uchwały Nr  XVI/103/2007
Rady Miasta Dęblin
Z dnia 27 września 2007 r.

 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Warsztatów Terapii Zajęciowej

W Dęblinie 

Miasta Dęblin

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie oraz zakres jego działania.
 1. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztaty należy przez to rozumieć Warsztaty Terapii Zajęciowej.

§ 2

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej są jednostką organizacyjną Miasta Dęblin powołaną przez Radę Miasta Dęblin uchwałą Nr XXXIII/196/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., działają na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U. Nr 123
  poz. 776 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej   z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku/.
 1. Siedziba Warsztatów znajduje się przy ul. Niepodległości 8 w Dęblinie.
 1. Warsztaty są placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztatach wynosi   35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatów i poza nim.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania Warsztatów

§ 1

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

ROZDZIAŁ III

Uczestnicy Warsztatów

§ 1

 1. Warsztaty przeznaczone są dla 25 uczestników, z możliwością zwiększenia tej liczby.
 2. Uczestnikami Warsztatów są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
 3. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatów:

a)      zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatów.

b)      kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

 • kartę zgłoszenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej, która zostaje zarejestrowana w książce korespondencyjnej Warsztatów,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,
 • posiadane ostatnie świadectwo szkolne.

c)    kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatów    wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i  wypełnienia Karty Osoby Niepełnosprawnej -Kandydata.

d)     kandydat zobowiązany jest także do minimum dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztaty w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfikacją pracy oraz do rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Warsztatach.

e)    pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatów mają kandydaci, którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

f)    kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach dokonuje Kierownik Warsztatów w porozumieniu z Radą Programową Warsztatów.

g)    Warsztaty zwracają się o pozytywne zaopiniowanie kandydata do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

h)    Informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie prośby kandydata o przyjęcie do Warsztatów jest przekazana w formie pisemnej.

§ 2

 1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatów. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.
 1. Zajęcia w Warsztatach są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatów przez Radę Programową Warsztatów. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany            i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.
 1. Warsztaty zapewnią warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 2. Zajęcia w Warsztatach odbywają się w Pracowniach:
 • Kulinarnej – Gospodarstwa Domowego,
 • Krawiecko – Hafciarskiej,
 • Komputerowo – Multimedialnej,
 • Plastyczno – Rękodzielniczej,
 • Stolarskiej,

zgodnie z programami Pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników oraz miesięcznym harmonogramem zajęć.

 1. W Warsztatach prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie kinezyterapii (rehabilitacja indywidualna i grupowa) oraz gry i zabawy ruchowe.
 2. W Warsztatach mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

§ 3

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy, co najmniej półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłków. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatów, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

§ 4

W Warsztatach prowadzone są teczki osobowe uczestników z kompletną dokumentacją.

§ 5

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, a w wyjątkowych przypadkach losowych w formie pisemnej przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 6

Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad 1 miesiąc zajęć bez usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników.

§ 7

Prawa uczestnika

Uczestnik Warsztatów ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 2. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztatach.
 3. Udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu rehabilitacji i terapii oraz ocenie jego indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii.
 4. Pomocy kadry Warsztatów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 5. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności w Warsztatach (stanowiące wyposażenie WTZ).
 6. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.
 7. Uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych.

§ 8

Obowiązki uczestnika Warsztatów

Uczestnik Warsztatów ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku.
 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatów.
 4. Dbać o mienie Warsztatów i cudzą własność.
 5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 6. Przestrzegać obowiązujących w Warsztatach przepisów i ustaleń.

§ 9

Sankcje wobec uczestnika Warsztatów

1. Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę
lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

 1. Udzielenie upomnienia ustnego przez Kierownika Warsztatów w obecności terapeuty prowadzącego.
 2. Udzielenie nagany przez Kierownika Warsztatów w obecności wszystkich uczestników i kadry Warsztatów.
 3. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Kierownika Warsztatów.
 4. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Rada Programowa Warsztatów na wniosek Kierownika Warsztatów.

§ 10

Nagradzanie uczestników Warsztatów

 1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalony porządek i dyscyplinę w Warsztatach może zostać przyznana Nagroda Roczna w postaci Dyplomu Uznania lub w innej formie.
 2. Nagroda przyznawana jest każdego roku podczas uroczystości z okazji rocznicy działalności Warsztatów.
 3. Nagrodę przyznaje Kierownik Warsztatów na wniosek terapeuty prowadzącego zaopiniowany przez Radę Programową.

§ 11

Skreślenia z listy uczestników Warsztatów

1.  Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatów tylko na mocy decyzji Rady  Programowej z powodu:

a.    Przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatów.

b.   Zastosowania przez Radę Programową sankcji określonych w § 9 pkt. d.

c.   Pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące, które uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztatach.

d.   Zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane przez Warsztaty.

2. Informację o skreśleniu z listy wraz z uzasadnieniem uczestnik otrzymuje w formie pisemnej.

 

§ 12

Trening ekonomiczny

1. W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatów prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii.

2. Trening ekonomiczny odbywa się w trakcie trwania zajęć terapeutycznych w formie bezgotówkowej i w postaci środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika.

3. Uczestnik Warsztatów, który w ramach indywidualnego programu rehabilitacji i terapii bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Średnią miesięczną wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego oraz ich przeznaczenie dla każdego uczestnika w danym roku kalendarzowym ustala Rada Programowa Warsztatów. Kwota ta może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od wyników Miesięcznej oceny zaangażowania  uczestnika w zajęciach, która jest sporządzana na specjalnym druku przez terapeutę prowadzącego w porozumieniu z innymi członkami Rady Programowej prowadzącymi zajęcia  terapeutyczne   z  danym   uczestnikiem   i   zatwierdzana   przez Kierownika Warsztatów – Przewodniczącego Rady Programowej.

5. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp., spłatę rat zaciągniętych pożyczek, opłatę składek członkowskich w organizacjach pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika i uzgodnione z opiekunem pracowni /terapeutą prowadzącym i Kierownikiem Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel. Jeśli uczestnik nie jest w stanie sam   wskazać   swoich   potrzeb  i  podjąć  decyzji,   szczegółowy  sposób
wykorzystania  tych  środków  określają  wspólnie  Kierownik  Warsztatów
i  terapeuta  prowadzący  lub  inny  pracownik  merytoryczny Warsztatów
wskazany przez Kierownika w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika.

6. Wypłata środków finansowych i ich przekazanie na realizację treningu
ekonomicznego w Warsztacie (do depozytu u instruktora prowadzącego) zostaje udokumentowana w formie miesięcznych list potwierdzonych podpisami uczestników lub w przypadku osób o niskim poziomie samodzielności, które nie potrafią podpisać się na liście, osoby te zostawią odcisk linii papilarnych z adnotacją „ podpis niemożliwy”. Wypłata środków powinna nastąpić w miesiącu, za który przyznano te środki.
7. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne naliczenie środków przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi Kierownik Warsztatów.
8. Kwoty przechowywane w depozycie u Instruktora prowadzącego mogą być pobierane przez uczestnika za pisemnym potwierdzeniem pobranej kwoty. Wydatkowane środki finansowe rozliczane są na podstawie paragonów na druku (opracowanym przez Kierownika Warsztatu i zatwierdzonym przez Radę Programową) wypełnianym przez terapeutę lub wystawionych faktur.

§ 13

Zasady dowozu uczestników do Warsztatów

Uczestnicy mogą być dowożeni do Warsztatów:

1. Własnym samochodem Warsztatów:

a. transport uczestnika samochodem Warsztatów może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług,

b. pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatów mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, z zaburzeniami w orientacji przestrzennej, epileptycy, osoby o niskim poziomie uspołecznienia, nie pozwalającym na samodzielne przemieszczanie się z domu na zajęcia, niewidomi i ociemniali.

c. uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione w pkt. b) dowożeni są do Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników wymienionymi w pkt. b)  i w samochodzie są wolne miejsca.

d. Kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON dokonuje Kierownik Warsztatów.

2. Wynajętym środkiem transportu w sytuacji, gdy nie ma możliwości dowozu samochodem Warsztatów i placówka ta dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie tych kosztów.

3. Publicznymi środkami transportu z pokryciem przez Warsztaty kosztów biletów, jeśli samodzielny dojazd uczestnika do placówki wynika z indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, po zawarciu stosownej umowy z przewoźnikiem.

§ 14

Terapeuta prowadzący

Pracownik Warsztatów prowadzący grupę terapeutyczną ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa  i godność uczestników Warsztatów.
 2. Sporządzać diagnozę funkcjonalną uczestników.
 3. Przeprowadzać wywiady w środowisku rodzinnym uczestnika.
 4. Współdziałać z Kierownikiem Warsztatów przy opracowywaniu projektów indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.
 5. Opracowywać harmonogramy pracy uczestników.
 6. Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii.
 7. Prowadzić indywidualny zeszyt obserwacji dla każdego uczestnika w grupie i zamieszczać w nim adnotacje dotyczące bieżących obserwacji procesu rehabilitacji oraz informacje o współpracy z rodzinami z uwzględnieniem daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów i oceny współpracy.
 8. Przeprowadzania Miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach.
 9. Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji  i terapii oraz rocznych i kompleksowych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów.
 10. Utrzymywać kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Warsztatów

§ 1

 1. W Warsztatach obowiązuje zasada  jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 2. Warsztatami kieruje Kierownik, który zarządza i reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Kierownik Warsztatów podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Dęblin.
 4. Strukturę Warsztatów tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatów. 

ROZDZIAŁ V

Ogólne obowiązki pracowników Warsztatów 

§ 1

Kierownik Warsztatów

 1. Kierownik Warsztatów zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
 1. Do obowiązków Kierownika Warsztatów należy w szczególności:

a. Kierowanie pracą Warsztatów.

b. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
w Warsztatach, w tym planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych
uczestników.

c. Urlopy pracowników powinny być dostosowane do przerwy wakacyjnej    uczestników.

d.   Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji zawodowych i obciążenia pracą bieżącą
wykonawców.

e.    Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatów.

f.    Zwiększanie efektywności działania Warsztatów.

g.  Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami.

h.   Nadzór nad warunkami pracy podległych pracowników.

i.    Ocenianie pracowników.

j. Nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych przez podległych pracowników.

k.   Delegowanie pracowników.

l.  Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.

ł. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

m.   Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie.

o.  Doskonalenie systemu zarządzania.

§ 2

Pracownicy Warsztatów

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatów należy:

 1. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztatach porządku oraz ogólnie obowiązujących norm etycznych.
 3. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 4. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatów oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
 5. Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatów przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
 6. Dbanie o mienie Warsztatów.

§ 3

            Indywidualne zakresy czynności pracowników opracowuje Kierownik Warsztatów. Określają one:

 1. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków.
 2. Przyznane kompetencje.
 3. Podporządkowanie służbowe.
 4. Zastępstwo w czasie nieobecności.
 5. Zobowiązanie do protokolarnego przekazania dokumentacji prowadzonych spraw w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

ROZDZIAŁ VI

Uprawnienia do podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji

§ 1

            Do uprawnień Kierownika Warsztatów należy:

 1. Dobór kandydatów do pracy w Warsztacie i wnioskowanie o ich zatrudnienie do Burmistrza Miasta Dęblin.
 2. Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
 3. Decydowanie o:
 1. sposobie wykonywania zadań Warsztatów,
 2. organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce,
 3. planie finansowym Warsztatów na dany rok kalendarzowy   i wydatkowaniu środków finansowych na działalność tej placówki,
 4. podpisywanie korespondencji Warsztatów,
 5. udzielanie upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.
 1. Reprezentowanie Warsztatów na zewnątrz.
 2. Kształtowanie image Warsztatów i propagowanie jego działań w mass mediach.

§ 2

            Pozostali pracownicy Warsztatów:

 1. Parafują opracowane przez siebie pisma i materiały.
 2. Podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatów.

§ 3

 1. Pisma wysyłane są na zewnątrz Warsztatów na blankietach firmowych Warsztatu lub z pieczątką Warsztatów. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

§ 4

 1. Kierownik Warsztatów może udzielać informacji związanych z zakresem jego działania.
 1. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatów, ich rodziców i opiekunów prawnych o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztatach.

ROZDZIAŁ VII

Odpowiedzialność pracowników Warsztatów

§ 1

            Kierownik Warsztatów ponosi odpowiedzialność za:

 1. Działalność nadzorowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Realizację zadań Warsztatów oraz efektywność jego działania.
 3. Zapoznawanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków.
 4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
 5. Racjonalne wykorzystanie środków pracy.
 6. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych      i informacyjnych.

§ 2

Pozostali pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

 1. Prawidłowe, rzetelne i terminowe realizacje powierzonych zadań.
 2. Skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p-poż. oraz ustalonego  w Warsztatów porządku.

ROZDZIAŁ VIII

Rada Programowa Warsztatów

§ 1

1.    W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

 • Kierownik Warsztatów jako Przewodniczący Rady z głosem decydującym,
 • terapeuci –  instruktorzy terapii zajęciowej,
 • psycholog,
 • specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.

W posiedzeniach Rady Programowej może również uczestniczyć pielęgniarka i inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

2.    Do zadań Rady Programowej należą:

a.  Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztatów

b. Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatów i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu.

c. Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatów.

d. Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

e. Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:

 • stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
 • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,
 • stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.

f.   Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

g.  Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

h.   Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatów.

ROZDZIAŁ IX

Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów

§ 1

Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatów, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

ROZDZIAŁ X

Współpraca ze środowiskiem

§ 1

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztaty współpracują z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz  odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 1

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 2

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie wchodzi w życie z dniem 27 września 2007 r.